CONESA MANZANARES, Pablo

Va néixer el 1884. Era treballador  de la Brigada d’Obres de l’Ajuntament des del seu ingrés el 24 de juny de 1928.

L’ 11 de febrer de 1939 va sol·licitar el seu reingrés, després d’haver estat suspès de sou i feina. El 12 de maig de 1939 va presentar la declaració jurada que requeria la normativa de depuració.  En aquesta va declarar que: “Al mismo día de la entrada de las Gloriosas Tropas Nacionales me presenté a este Ayuntamiento quedando repuesto en mi cargo” i que  no estava afiliat a cap partit polític i “Forzosamente al sindicato de empleados municipales UGT”.

L’ 1 de juny de 1939 la Comandància Militar de Manresa va trametre un escrit a l’alcalde on li demanava els motius pels quals Pablo Conesa va ser acomiadat, el 9 de febrer. El 14 de juny, l’alcalde va respondre al Comandant Militar de Manresa, i li va dir que el motiu principal de l’acomiadament de Conesa era per raons econòmiques perquè calia reduir la plantilla:

“(…)debo manifestarle que Pablo Conesa Manzanares, obrero de la brigada eventual de obres, no ha sido readmitido al trabajo por haber sido necesario reducir dicha brigada, por razones de economía municipal, a parte de que se trata de un adherido o simpatizante del Frente Popular (…)”.

El 30 de desembre de 1939 la Comissió Gestora de l’Ajuntament va acordar la seva SEPARACIÓ del servei, tenint en compte que era interí.