BOIXADER CASTELLÀ, Josep

Treballava de paleta i estava afiliat a UGT. A finals de novembre de 1936 va anar al front com a milicià. Ens consta que el 14 de desembre de 1936,  era un dels components de la Centúria Roja de Manresa destacada amb el Batalló de Metralladores núm. 4 del Front d’Osca.

Acabada la guerra, es va exiliar a França i, per tant, no va anar a treballar i tampoc no va presentar la declaració jurada que s’exigia des de l’Ajuntament per iniciar els tràmits de depuració. Segons el jutge instructor Juan Ferrer Folch, “ encontrándose ausente de esta Ciudad el tiempo de la liberación, sin que posteriormente se haya presentado ni haya cumplido la obligación de presentar su declaración jurada”,  era una mostra de la seva culpabilitat perquè

su prologando silencio constituye un caso flagrante de abandono de destino, que hace innecesaria toda investigación acerca de su conducta anterior, ya que si fuese adicto o simplemente simpatizante con el Glorioso Movimiento Nacional ha tenido tiempo suficiente para demostrarlo presentándose para prestar el Servicio que tenia confiado”.

Per tant, l’instructor va considerar càrrecs suficients l’abandonament del servei i l’incompliment de presentar la declaració jurada arran de la seva actuació en relació al Glorioso Movimiento Nacional i, per aquest motiu, va proposar a la Comissió Gestora la separació del servei. La resolució definitiva de l’Ajuntament de Manresa, en data 30 de desembre de 1939, va confirmar la SEPARACIÓ.