Depuració a l’Ajuntament

Cessament eventuals

29/05/1939: Dictamen de la Comissió de Governació pel qual es declaren, d’acord amb la legislació de depuració, cessats 8 treballadors eventuals. Un d’ells, Emili Culla Sagristà serà admès més endavant (Arxiu Comarcal del Bages).

Expedients Depuració

12/12/1939: Edicte pel qual es notifica a 26 treballadors de l’Ajuntament que no han presentat la declaració jurada obligatòria, que se’ls concedeix un termini de 8 dies per presentar-la. Avisa, també, que en cas que no la presentin es continuarà tramitant l’expedient de depuració fins a la seva resolució (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1939: Relació de personal presentada pel jutge instructor dels expedients de depuració a la sessió de la Corporació Municipal perquè sigui acordada les sancions que s’esmenten a cadascun dels treballadors (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Normativa Depuració

8/02/1939: Acord de la Comissió Gestora Provisional pel qual es declara cessat tot el personal municipal nomenat des del 18 de juliol del 1936 fins el 24 de gener de 1939; també es declaren nuls tots els acords sobre jubilacions, ascensos i trasllats i s’obliga a tot el personal a sol·licitat el reingrés en el termini de 8 dies, considerant que si no ho fan seran separats del servei (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Personal admès

6/09/1939: Proposta de la Comissió de Governació per al reingrés, com a vigilants d’Inspecció i Salubritat, de Josep Boixader Oriola i Antonio López Sandoval i la proposta d’ingrés d’un nou treballador (Arxiu Municipal de Manresa).

2/10/1939: Proposta de la Comissió de Governació per al reingrés, com a vigilants d’Inspecció i Salubritat, de Ramon Casas Prat i Ramon Sala Altesa i la proposta d’ingrés de dos treballadors nous (Arxiu Municipal de Manresa).

 

19/12/1939: Relació de personal depurat admès sense cap sanció que l’instructor presenta a la sessió de la Corporació per a la seva aprovació (Arxiu Municipal de Manresa).

 

22/08/1939: Relació de personal depurat admès sense cap sanció que l’instructor presenta a la sessió de la Corporació per a la seva aprovació (Arxiu Municipal de Manresa).

 

5/09/1939: Relació de personal depurat admès sense cap sanció que l’instructor presenta a la sessió de la Corporació per a la seva aprovació (Arxiu Municipal de Manresa).

Reserva places persones addictes al règim

1939: Circular sobre La provisión de destinos públicos que diu que el 80% de les vacants anterior al 18 de juliol del 1936 i totes les produïdes des d’aleshores es reservaran a “ex-combatientes, mutilados y ex-cautivos” (Arxiu Comarcal del Bages).

16/11/1939: Escrit del delegat local comarcal d’ex-combatents (FET-JONS) adreçat a l’alcalde en el qual li demana que li comuniqui les places vacants a l’Ajuntament perquè es puguin adjudicar a ex-combatents (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Podeu consultar més documents sobre la depuració al Web El primer franquisme a Manresa en un clic de Joaquim Aloy, Jordi Basiana, Josep Castilla, Pere Gasol i Oriol Lujan.