Torra Pla, Dolors

29/03/1939: Informe de bona conducta que l’Alcalde de Manresa tramet al Jutjat Militar nº 2 de Manresa en relació a l’expedient de depuració de la comadrona Dolors Torra Pla incoat pel Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles depenent de l’Auditoria de Guerra. Va ser admesa (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).