Senserrich Senyal, Isidre

Biografia

20/12/1939: Notificació del tinent d’alcalde instructor dels expedients de depuració al guàrdia municipal Isidre Senserrich Senyal dels càrrecs dels quals se l’imputa. Senserrich va ser separat del servei (Arxiu Municipal de Manresa).

 

30/12/1939: Comunicació de l’alcalde de Manresa al vigilant nocturn Isidre Senserrich Senyal de l’acord de la Comissió Gestora de la seva separació del servei (Arxiu Municipal de Manresa).