Bosch Ademà, Bernat

29/03/1939: Informe de bona conducta que l’Alcalde de Manresa tramet al Jutjat Militar nº 2 de Manresa en relació a l’expedient de depuració del metge Bernat Bosch Ademà incoat pel Juzgado Especial de Depuración de Funcionarios Civiles depenent de l’Auditoria de Guerra. Va ser admès (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).