Cens de les persones cessades per haver estat contractades durant la guerra (450 persones)

ABEL CAMPS, Pere: Obres. Peó
ABELEIRA RIVERON, Rafael: Guàrdia Municipal
ALARCON CARRETERO, Josefa: neteja escola. Eventual
ALEGRE, Josep
ALET RUBIO, Josep: Aigües Potables. Porter. Eventual
ALGUÉ, Ignasi: Oficines Centrals
ALIAS RUIZ, Dolors: neteja escola. Eventual
ALOU, Josep: Obres. Paleta
ALSINA FARRIOLS, Pere: Oficines. Agutzil
ALSINA GUERRERO, Valeri: eventual
ALTIMIRA SAEZ (SANZ), Joan: Guàrdia Municipal
ÁLVAREZ SOLÉ, Vicente: Inspecció i Salubritat. Vigilant
AMBRÓS PEDRAGOSA, Joan: Sanatori La Culla. Vigilant
ANDREVÍ, Jaume: Cementiri. Eventual
ARAN, Julià: Casal Vellesa
ARGELICH COMAS, Antoni: bomber
ARIAS PRUNOSA, Josep: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
ARMENGOL CARDEÑES, Mercè: Hospital. Infermera
ARNAU GASSÓ, Joan: Obres. Escrivent. Eventual
ARQUÉ GREGOLES, Teresa: Casal Vellesa. Serventa
ARRÓNIZ FERNÁNDEZ, Juan: vigilant nocturn
ATSET CAMPS, Josep: vigilant nocturn
AUGÉ TAÑÁ, Francesc: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
BACARDIT CLOTET, Jaume: Obres. Peó
BADIA, Joan: Guàrdia Municipal
BALAGUER GALOBART, Joan: Professor auxiliar Escola Arts i Oficis
BALLONGA DÍAZ, Marcel·lí: bomber
BALLÚS GUÀRDIA, Josep: Obres. Paleta
BALTIÉRREZ CLOTET, Carme: Asil Joan Selves. Subadministradora
BARBÉ, Josep: Seguretat Interior
BARDÉS VILANOVA, Jaume: eventual
BARNIOL TUBAU, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BARNIOL TUBAU, Ramon: Oficines Centrals. Periodista
BASCOMPTE ROCA, Gabriel: Obres. Peó
BATALLA TORT, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
BAYONA SEGRIT, Joan: Professor Escola Arts i Oficis
BELMONTE SÁNCHEZ, Martí: Guàrdia Municipal. Eventual
BELVER GABALDÓN, Empar: Oficines Centrals. Mecanògrafa. Eventual
BENET, Lluís: Proveïment. Xofer
BERLANGA, Maria: Hospital. Neteja
BISBAL, Simon: Inspecció i Salubritat. Vigilant
BLANCO, Antònia: Sanatori La Culla. Infermera
BLASI FARGUELL, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa. Eventual
BOHIGAS FONT, Agustina: Sanatori La Culla. Serventa
BOIXADER SALOMÓ, Martí: Casal Vellesa
BORGUES, Carme: Asil Joan Selves. Serventa
BORJES, Joan: Neteja pública
BOSCH SERRATE, Francesc: Obres. Peó
BOTÉ, Assumpció: Asil Joan Selves. Vigilant
BOU SALA , Concepció: Hospital. Infermera
BRUNET CLARIS, Roser: Guarderia. Puericultora. Eventual
BUIXACH, Agustina: Casal Vellesa. Serventa
BUSQUETS SOROLLA, Maria: Hospital. Infermera
BUSQUETS, Joan: Proveïments
CABANAS RUFES, Pilar: Oficines Centrals. Escriventa. Eventual
CABANES TORDERA, Antoni: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CALAFELL VICENTE, Dolors: Hospital. Infermera
CALL ESPELT, Victòria: neteja escola
CALL JORDÀ,  Antoni: Obres. Electricista. Eventual
CALMET CANTARELL, Salvador: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CALMET MORROS, Concepció: Hospital. Infermera
CALVERES PRAT, Joan: neteja pública. Peó
CAMÍ, Jaume: xofer
CAMPS PISA, Maria: neteja escola
CANAL GUITART, Melitó: Casal Vellesa. Cuiner. Eventual
CANALS VILELLA, Josep: neteja. Eventual
CANELLAS, Maria Lluïsa: Sanatori La Culla. Infermera
CÁNOVAS, Neus: Casal Vellesa. Serventa
CANUDAS BOLANDRES, Bonaventura: Inspecció i Salubritat. Vigilant
CAÑELLAS CONDIS, Antoni: bomber
CAPMANY BARNICH, Josep: xofer. Eventual
CARBONELL PETIT, Francisca: Hospital. Infermera
CARBONÉS TORDERA, Antoni: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Eventual
CÁRDENAS, Benito: Hospital. Metge dermatòleg
CARNÉ GUARRO, Francesc: Obres. Electricista. Eventual
CARRERA CAMPRUBÍ, Joan: Guàrdia Rural. Eventual
CARRERAS PANISELLO, Teresa: Hospital. Infermera
CARRERAS TORRA, Ignasi: vigilant nocturn
CARRIÓ BONET, Jaume: Oficines Centrals. Inspector Arbitris
CARULLA, Teresa: Sanatori La Culla. Serventa
CASADEMUNT DESCAMPS, Pilar: neteja escola
CASALS PUJOL, Amàlia: Hospital. Infermera
CASANOVAS ESQUIUS, Francesca: Casal Vellesa. Serventa
CASAS BALAGUER, Maria: Sanatori La Culla. Infermera
CASAS, Ignasi: bomber
CASAS, Segundo: Cementiri. Eventual
CASASAYAS MUNCUNILL, Ignasi: Sèquia. Guarda
CASÉ, Agustí: Sanatori “El Miracle”. Metge
CAUBÉ PADRÓ, Miquel: Escorxador. Matancer
CEBRIÀ, Pere: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
CECCHINI TORRENS, Montserrat: Casal Vellesa. Mecanògrafa. Eventual
CERAROLS, Jaume: Casal Vellesa
CIGÜELA ABAD, Pilar: Hospital. Neteja
CIURÓ, Loreto: Casal Vellesa
CLA, Pablo: Guàrdia Rural. Eventual
CLARET SAGRET, Joan: Proveïments. Escrivent. Eventual
CLARI, Leandre: Obres. Paleta
CLAVERIA SALLÉS, Pepita: Oficines Centrals. Cultura. Mecanògrafa. Eventual
CLECH MORERA, Josep: neteja pública. Peó. Eventual
CLOSA GELABERT, Gabriel: Obres. Picapedrer
CLOSA VALL, Josep: Escorxador. Matancer
CODINA COMA, Pietat: Hospital. Cosidor i rentador. Eventual
CODINA VILASECA, Florenci: Seguretat Interior. Guàrdia
CODINACH CORNET, Francesc: Inspecció i Salubritat. Vigilant
COLL ALCAÑIZ, Josep: Oficines Centrals. Oficial 3r
COLL ESPERT, Victòria: neteja escola
COLL RIERA, Maria: Casal Vellesa. Serventa
COMAS TORT, Casimir: Escorxador. Matancer
COMELLAS ROSELL, Joaquim: neteja pública. Peó. Eventual
CORBELLA PADRÓ, Àngel: Obres. Paleta
COROMINES PAU, Josep: Obres. Peó
CORTINES, Consol: Hospital. Rentadora i cosidora
COTS NADAL, Josep: Obres. Peó
CULELL JOUNOU, Joan: vigilant nocturn. Eventual
DAUSÀ FOYÉ, Ramon: professor Escola d’Arts i Oficis
DOMÉNEC MAURI, Josep: neteja pública. Peó. Eventual
DUOCASTELLA SARQUELLA, Eduard: bomber
ENRICH  VILANOVA, Antoni: Obres. Peó. Eventual
ESCAMILLA MURIANO, Filomeno: Obres. Peó
ESCUDÉ GIRALT, Daniel: Obres. Peó
ESPAUDELLA PUIGSEC, Paulí: Proveïments. Escrivent. Eventual
ESPELT SERRATE, Josep: Obres
ESPELT VILALTA, Josep: Obres. Picapedrer. Eventual
ESPINALT, Joan: Guàrdia Municipal. Eventual
ESPINALT BAJONA, Joan: Oficines Centrals. Oficial 3r
ESPINALT BERENGUER, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
ESPINALT BERENGUER, Ramon: Asil Joan Selves. Administrador
ESPINALT FARRERAS, Joan: Oficines Centrals. Oficial
ESTANY, Maria: Casal Vellesa
EVANGELIO EXPÓSITO, Julián: Neteja pública. Peó
FÀBREGAS FERRAN, Emili: Aigües Potables. Guarda. Eventual
FARRÀS VILA, Marcel·lí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
FARRÉ (FERRER) BETRIU, Melitó: Oficines Centrals. Vigilant eventual
FARRÉ (FERRER) SIERAJORNADA, Eugeni: neteja pública. Peó
FARRÉ ALMORÍN, Antoni: bomber
FARRÉ, Manel: Inspecció i Salubritat. Vigilant
FARRÉS, Sebastià:Assistència Social
FERNÁNDEZ, Antoni: agutzil Jutjat Municipal
FERNÁNDEZ, Antonia: Assistència Social. Neteja
FERRÁNDIZ BARBERÀ, Josepa: Casal Vellesa. Serventa. Eventual
FERRÁNDIZ, Francisca: neteja
FIGUERAS BRUNET, Antoni
FIGUERAS BRUNET, Pere: neteja pública. Xofer
FIGUEROLA VILANOVA, Domènec: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
FIGUEROLA, Joan: Defensa
FÍGULS COSTA, Ramon: Seguretat Interior. Guàrdia
FÍGULS OLIVA, Salvador: vigilant nocturn
FÍGULS SOLER, Francesc: Obres. Peó
FINESTRAS ENCUENTRA, Pau: neteja pública. Peó
FLORENZA TARRADELLAS, Magdalena: Guarderia. Puericultora
FOLCH FONT, Pilar: Hospital. Infermera
FONT COTS, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
FONT, Antoni: Casal Vellesa
FONT, Mercè: Hospital. Infermera
FORN PRAT, Maria: Casal Vellesa. Serventa
FORNELLS RIBERA, Maurici: Oficines Centrals. Agutzil. Porter. Eventual
FRANCISCO, Teresa: Hospital. Neteja
FRAUCA, Ramon: Oficines Centrals. Escrivent
FREIXAS OLLER, Pere: Escorxador. Peó
FULLA, Ramon: Guàrdia Rural. Interí
FURASTÉ, Pere: Obres. Carreter
FUSTAGUERAS, Antònia: Dispensari. Eventual
GAMBIN ALVARO, Josep: Obres. Peó
GARCÍA FLORES, Martí: Obres. Peó
GARCÍA GABALDÓN, Marcelino: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GARCÍA GONZÁLEZ, Joan: Obres. Peó
GARCÍA PANADÉS, Celestí: neteja pública. Peó
GARCÍA PÉREZ, Maria: Hospital. Infermera
GAREIG, Jesús: Seguretat Interior. Guàrdia
GARRIGA SOLER, Josep: Escorxador. Matancer. Eventual
GARRIT MIRALLES, Isabel: neteja
GELADA MIR, Amadeu: Parcs i Jardins. Guarda passeig
GELADA MIR, Manuel: Obres. Peó
GENOVAR, Llorenç: Asil Joan Selves. Pagès
GIMÉNEZ CALVERAS, Leandre: Obres. Electricista
GIRALT LLUCH, Jaume: Inspecció i Salubritat. Vigilant
GÓMEZ PABLO, Felipe: Guàrdia Municipal
GONZÁLEZ RIBAS, Serafina: Casal Vellesa. Serventa
GONZÁLEZ, Miquel: Obres. Carreter
GORRIS BOGAN, Carme: Guarderia. Puericultora. Eventual
GRANÉ BONVEHÍ, Josep: Obres. Peó
GRANÉ, Melitó: Cementiri. Eventual
GRATOVIL, Felip: Defensa
GRAU VILALTA, Anna: neteja escola
GROS BOSCH, Francesc: Parcs i Jardins. Guarda passeig
GROS CAMISÓ, Trinitat: Hospital i Sanatori La Culla.  Infermera
GUÀRDIA, Maria: Sanatori La Culla. Cuinera
GUERRERO RAMON, Josepa: Casal Vellesa. Serventa
GUITART N.: Oficines Centrals. Periodista
HERNÁNDEZ, Isabel: Hospital. Neteja
HORTA PERELLÓ, Leandre: Hospital. Metge odontòleg
ILLA CONGOST, Leonor: Sanatori La Culla. Rentadora
ISAC JORBA, Pepeta: Casal Vellesa. Cosidora
ITURRIAGA ESPIAZA, Joana: Oficines Centrals. Neteja
JAUMANDREU, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
JOAN PEIRÉ, Josep: Obres. Peó
JUBELLS ALGUÉ, Josep: Obres. Paleta
JUVELLS BISBAL, Josep: Aigües Potables. Auxiliar fontaner
LAFARGA BALLESTER, Carme: Hospital. Infermera
LAHOZ MARTÍN, Maria: Dispensari. Practicant
LARI BENíTEZ, Irene: Casal Vellesa. Serventa
LARI VALLVERDÚ, Rosa: Sanatori La Culla. Cambrera
LARI, Isidre: Inspecció i Salubritat. Vigilant
LLADÓ VALLDAURA, Joan: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
LLADÓ, Eduard: Parcs i Jardins
LLOR GROS, Ramon: Obres. Peó
LLOVET CASTELLÀ, Miquel: vigilant nocturn
LLOVET, Emília: Hospital. Neteja
LOBO GARCÍA, Lluís: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
LOGAN MONCUNILL, Albert: eventual
LÓPEZ REQUENA, Vicenç: Obres. Peó
LORENTE, Dolors: Casal Vellesa. Serventa
LUCAS CORTINA, Fredesvinda: Oficines Centrals. Mecanògrafa
LUCAS, Francisca: neteja
MACIÀ FONT, Ignasi: bomber
MALCONTENTI, César: Guàrdia Rural
MALÓ CASASÚS, Dolors: Assistència Social. Neteja
MANSO, Núria: Hospital. Cuina
MANYÀ, Remei: Hospital. Serventa
MARCH CIURÓ, Joan: bomber
MARCH SALAS, Josep: Sanatori La Culla. Intern
MARCOS MANRESA, Remei: neteja escola
MARSAL SOLANELLAS, Antoni: bomber
MARTÍ RIBAS, Maurici: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
MARTÍNEZ GEA, Maria: neteja escola
MARTORI PUJADES, Ferran: Apoderat Barcelona
MAS SERRA, Josep: Obres. Peó
MASANA CASAJUANA, Rafel: Obres. Peó
MASATS RIBERA, Joan: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
MASOT BRUIXAC, Dolors: Casal Vellesa. Serventa
MASSANÉS ROURE, Gabriel: neteja pública. Eventual
MATA, Andreu: neteja pública. Carreter eventual
MATA, Àngela: Guarderia. Puericultora. Eventual
MATA, Manuela: Hospital. Rentadora i cosidora
MATARÓ FERRER, M. Antònia: Hospital. Auxiliar administració
MATARÓ MAS, Joan: bomber
MENA COLILLAS, Elena: Oficines centrals. Mecanògrafa i telefonista. Eventual
MERCADAL FORTUNY, Tomàs: Hospital. Aprenent de Farmàcia.
MESA LUPE, Encarnació: Casal Vellesa. Serventa
MESTRE MIRET, Josep: Sanatori La Culla. Farmacèutic
MESTRES PUIG, Pere: Obres. Carreter. Eventual
MEYA ALSINA, David: Inspecció i Salubritat. Vigilant
MIQUEL BONJORN, Elvira: Hospital. Infermera
MIRALLES BONVEHÍ, Amadeu: mestre presó de Manresa
MIRAVITLLES SOLÀ, Marc: conserge escola
MOLINA MOLINA, Maria: Casal Vellesa. Serventa
MOLINÉ FAUS, Maria: Casal Vellesa. Serventa
MONCUNILL CENTELLAS, Melcior: Hospital. Administrador
MONCUNILL, Pere: Asil Joan Selves. Pagès
MONRÓS SUBIRANA, Pepeta: Casal Vellesa
MONTAGUT SIMÓ, Jeroni: Escorxador. Matancer
MONTANER SIMON, Joaquim: vigilant nocturn
MORENO CLAMON, Josep: Obres. Peó
MORENO, Maria: neteja escola. Eventual
MORERA RUBINAT, Francesc: vigilant nocturn
MUJAL, Martí: Asil Joan Selves. Pagès
MUXÍ BALLETBÓ, Ramon: Inspecció i Salubritat. Vigilant. Eventual
NADAL GRINÓ, Josep: Obres. Peó
OCAZBERRO, Jesús: Asil Joan Selves. Vigilant
ÓDENA, Ignasi: Inspecció i Salubritat. Vigilant
OLLER, Teresa: Casal Vellesa
ORTIGA MATA, Josepa: Proveïments. Escriventa. Interina
ORTIGA SANZ, Pere: Obres. Peó
ORTIZ CABANES, Félix: Escorxador. Matancer. Eventual
PADRÓ CARCASONA, Pere: eventual
PADRÓ FARRERES, Manuel: neteja pública. Peó
PADRÓ RENALIES, Francesc: Sèquia. Guarda
PADRÓ TRAPÉ, Ignasi: neteja pública. Peó
PADRÓ XARPELL, Isidre: Sèquia. Guarda
PADRÓS, Magdalena: Hospital. Cosidor i rentador
PAGÈS, Pere: professor Escola Arts i Oficis
PALAU TARRAGÓ, Pasqual: Guàrdia Municipal. Eventual. Agutzil recaptador
PALAU, Elena: Hospital. Neteja
PARCERIES HURTADO, Núria: neteja escola
PARCERISAS CORTADAS, Martí: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
PARDO WERSTLE, Juan: Oficines Centrals. Secretari Ajuntament. Interí
PASQUAL, Joan: Oficines Centrals. Escrivent
PEINADO, Eulogio: Guàrdia Municipal
PELLICER, Josep: bomber
PENA URGELLES, Josep: bomber
PÉREZ TORRICOTS, Gabriel: vigilant nocturn. Eventual
PICAS VILA, Paulina: Guarderia. Puericultora
PICASÓ HOSTA, Valentí: bomber
PICORNELL, Rosalia: Hospital. Neteja
PINTÓ, Josep: Oficines Centrals. Escrivent
PIQUÉ MASÓ, Magí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PIQUÉ, Isidre: Obres. Carreter
PIQUÉ, Joan: Casal Vellesa
PLA BARGAY, Lluís: Escorxador. Matancer. Eventual
PLA FIGUERAS, Pau: Guàrdia Rural
PLA PORTA, Jacint: Obres. Carreter. Eventual
PLA, Àngela: neteja
PLANAS MORERA, Ramon: vigilant nocturn
PLANAS PUIGFERRAT, Ramon: Escorxador. Matancer. Eventual
PLAYÀ COSTA, Àngela: neteja
PONENT PLA, Josep: Proveïments. Mosso. Eventual
PONS BRUCART, Manuel: Escorxador. Matancer. Eventual
PONS CASAFONT, Joan: Guàrdia Municipal
POUS TORRESCASANA, Miquel: Obres. Paleta
PRAT CAÑELLAS, Pau: bomber
PRAT FOLCH, Antoni: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
PRAT GROS, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PRAT PALLAROLS, Lluís: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
PRAT TRAPÉ, Domènec: Inspecció i Salubritat. Vigilant
PRAT VILA, Jaume: Obres. Peó
PRAT VILADÉS, Joan: Inspecció i Salubritat. Graduador vins
PRIMÍCIA, Maria: Hospital. Neteja
PUBILL VIÑALS, Domènec: eventual
PUBILL VIÑALS, Mercè: Casal Vellesa. Cuinera. Eventual
PUIG SUBIRANA, Ignasi: Obres. Peó
PUIG, Genoveva: Guarderia. Puericultora. Eventual
PUIGRÓS CASTELLÀ, Ramon: neteja pública. Peó
PUJADES SOLER, Joan: xofer. Eventual
PUJOL, Magdalena: Hospital. Neteja
QUESADA CANO, José: eventual
QUINQUÉ ALTÉS, Ramon: Inspecció i Salubritat
QUINTANA BANQUELLS, Pere: Sèquia. Escrivent. Eventual
QUINTANA, Ramona: Hospital. Cuina
RAMIO FORCAT, Francisco: Inspecció i Salubritat. Vigilant
REDONDO PRIETO, Marcel: Escorxador. Matancer
REGUANT, Pere: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
RENART MAS, Narcís: Oficines Centrals. Oficial
RETORTA, Josep: Sanatori La Culla. Infermer
RIBAS, Carme: neteja escola. Eventual
RIPOLLÈS MONTSERRAT, Juli: Guàrdia Municipal
RIU DAURELLA, Josep: Parcs i Jardins. Guarda passeig
RIUDOR GRÍFULS, Josep: neteja pública. Peó
RIUS, Carme: Casal Vellesa
ROCA PIÑOL, Lluís: Sanatori La Culla. Peó
ROCA SALA, Ignasi: Obres. Peó
ROCA, Concepció: eventual
RODRÍGUEZ RUIZ, Antonia: Hospital. Rentadora i cosidora
RODRÍGUEZ, Virtuts: Hospital. Neteja
ROIG SANCLIMENT, Agustí: Oficines Centrals. Escrivent.
ROJAS BONDIA, Joan: neteja pública. Peó
ROMEU COLL, Lluís: Inspecció i Salubritat. Vigilant
ROQUETA ABADAL, Josep: conserge escola eventual
ROS BLÁZQUEZ, Florentina: Dispensari. Practicant
ROSELL COTS, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa eventual
ROVIRA PUJOL, Lluís: Oficines Centrals. Escrivent
ROVIRA TRESSERRA, Àngel: Oficines Centrals. Secretari particular alcalde Josep Maria Servitje
ROVIRA, Salvador: neteja pública
ROVIRÓ VILAPLANA, Joan: Oficines Centrals. Oficial. Eventual
RUBIRALTA COMELLAS, Pere: neteja publica. Carreter
RUIZ GARCÍA, Eudard: Escorxador. Peó
SALA COSTA, Josep: Casal Vellesa. Sastre
SALA CREUS, Àngela: Hospital. Infermera
SALA FRANQUESA, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SALA GABARRÓ, Magdalena: professora Escola Música. Piano i Harmonia
SALA PEDROSA, Miquel: neteja pública. Peó
SALA PLANELL, Enric: Obres. Carreter. Eventual
SALLÉS VILALTA, Griselda: Guarderia. Puericultora. Eventual
SAMIS (SIMIS), Ramon: bomber
SAN AGUSTÍN, Pedro: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SÁNCHEZ ALVÁREZ, Màxim: neteja pública. Peó
SANTACREU MONTSERRAT, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa
SANTAMARIA RICART, Manuel: eventual
SANTANACH, Francesc: Oficines Centrals. Escrivent
SARDANS CASAS, Joan: Escorxador. Matancer
SARDANS PRAT, Emili: Escorxador. Matancer
SAUQUET, Joan: Oficines Centrals. Escrivent
SELGA GIRALT, Josep: Obres. Peó
SENYAL ROBERGE, Jaume: Escorxador. Matancer. Eventual
SEÑAL, Vicenç: Obres. Carreter
SEOANE VÀZQUEZ, Espectació: Casal Vellesa. Serventa
SERCHS, Josep: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SERRA MINCHOLED, Esperança: Sanatori La Culla. Infermera
SERRA ONTANGA, Agustí: neteja pública. Peó
SERRA PADRÓ, Domingo: Laboratori Municipal. Conserge
SERRA SANLLEHÍ, Jaume: Obres. Peó
SERRA, Antoni: Seguretat Interior. Guàrdia
SERVALLS VIDAL, Antoni: Obres. Piscina
SIMÓN BISBAL, Santiago: Inspecció i Salubritat. Vigilant
SOBRERROCA NIUBÓ, Pere: bomber
SOBREVALS AGUILAR, Antoni: bomber
SOCAS RIBAS, Cecília: Oficines Centrals. Mecanògrafa
SOCAS SERRA, Joan: Obres. Paleta
SOLÀ FERRER, Teresa: Casal Vellesa. Serventa
SOLÀ TRAVESSET, Maria: Casal Vellesa. Serventa. Eventual
SOLÀ, Elisa: Seguretat Interior. Guàrdia
SOLDEVILA CIRÉS, Ramona: Casal Vellesa. Infermera
SOLÉ, Carles: Assistència Social. Mosso
SOLÉ, Pietat: Sanatori La Culla. Serventa
SOLER RENALIES, Josep: Escorxador. Peó
SOLERNOU JOVELLS, Lluís: Escorxador. Matancer
SORT IBÁÑEZ, Francesc: Hospital. Metge. Intern
SOTOCA ESCUDETA, Josep: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
SUBIRÓS, Montserrat: Assistència Social. Neteja
TARRÉS, Concepció: Hospital. Cuina
TARRIDA SERVITJE, Joan: Cementiri. Ajudant
TATJÉ RIERA, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa. Eventual
TOLOSA FABRÉS, Joan: Guàrdia Rural
TOLOSA, Josep: Guàrdia Rural
TOMÀS BERGADA, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
TOMÀS SENTIS, Francesca: Oficines Centrals. Neteja
TOMÀS, Ramon: Dispensari. Metge aparell respiratori i circulatori
TORNIL, Joaquim: Parcs i Jardins. Guarda passeig. Eventual
TORRA FALGUERA, Joan: neteja pública. Peó. Eventual
TORRA, Dominga: Asil Joan Selves. Rentadora
TORRAS BALLESTÉ, Maria: Guarderia. Puericultora. Eventual
TORRAS ROS, Agustí: Sèquia. Guarda
TORRAS SALA, Josep: Sèquia. Guarda
TORRAS, Ramon: vigilant nocturn
TORRAS, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TORRENT VIDAL, Maria: Oficines Centrals. Neteja
TORRENTALLÉ, Irene: Hospital. Rentadora i cosidora
TORRENTE HERNÁNDEZ, Evelio: Proveïments
TORRES GARCÍA, Victoriano: Inspecció i Salubritat. Vigilant
TORRES PIA, Benet: Sèquia. Guarda
TORRUELLA, Miquel: Guàrdia Municipal. Eventual
TORT, Antoni: professor Escola Arts i Oficis
TORTOSA, Eliseo: Hospital. Neteja
TRIAS, Francesca: Oficines Centrals. Mecanògrafa
TRILLÓ, Dolors: Hospital. Neteja
UBACH, Concepció: Hospital. Neteja
VALDÈS RAMÍREZ, Salvador: Seguretat Interior. Guàrdia
VALERO, Miquel: Defensa. Agutzil
VALL GRAELL, Valentí: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
VALL ROVIRA, Ricard: neteja pública. Peó
VALL, Maria: Oficines Centrals. Mecanògrafa i telefonista eventual
VALLDEPERES GALOBART, Rosa: professora Escola Arts i Oficis
VALLE NAVARRO, Manuel (del): Obres. Peó
VALLÈS MATA, Magí: Inspecció i Salubritat. Vigilant
VALLÈS, Benvinguda: Sanatori La Culla. Cambrera
VEGA CASAS, Antoni: Obres. Arquitecte municipal substitut
VICENÇ LLADÓ, Emili: neteja pública. Peó. Eventual
VICENS ESTEVE, Francesc: Escorxador. Matancer. Eventual
VICTORI BORRELL, Ignasi: Escorxador. Matancer. Eventual
VICTORI BORRELL, Josep: Escorxador. Matancer. Eventual
VILA PENYA, Núria: Casal Vellesa. Serventa
VILA SERRA, Josepa: Sanatori La Culla. Infermera
VILA, Josep: Proveïments
VILADECANS, Josep: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
VILADECANS, Pere: Oficines Centrals. Foment
VILADOMIU VIÑOLAS, Josep: Oficines Centrals. Secretari particular alcalde Joaquim Fornells Parera
VILAJOLIU, J.: vigilant nocturn. Eventual
VILALTA GRAU, Pere: Obres. Peó
VILALTA SOLER, Joan: Inspecció i Salubritat. Vigilant
VILANA BALLONGA, Josep: Escorxador. Matancer. Eventual
VILAPLANA, Llorenç: Oficines Centrals. Escrivent
VILARASAU FABRÉS, Joan: Guàrdia Municipal i Seguretat Interior
VILARDELL PUJOL, Rafel: neteja pública. Peó
VILARRUBÍ FERRER, Mateu: Obres. Peó
VILASECA TORRES, Llorenç: Escorxador. Matancer
VILLA  MARTÍNEZ, Emili: Oficines Centrals. Escrivent. Eventual
VINTRÓ VIVES, Josep: Escorxador. Matancer
VINYOLES TORRELLA, Marc: neteja pública. Peó
VIÑALS, Francesc: Obres. Carreter
VIVES, Domènec: Obres. Carreter
ZAPATERO BONBIN, Maruja: Hospital. Cuina