Documents

Plantilla de treballadors i treballadores

Relació de personal de la Guàrdia Municipal, de la Vigilància Nocturna, de la Guàrdia Rural i de personal de les Oficines Centrals durant la Guerra Civil. Es pot veure l’anotació d’incorporat a files a Joaquim Amat-Piniella i a Isidre Morros Altés, entre d’altres, i la contractació de personal eventual (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Relació de la majoria del personal de l’Ajuntament durant la Guerra Civil amb indicació de la secció o departament on presten servei i la remuneració mensual que perceben (Arxiu Comarcal del Bages).

 

18/11/1937: Relació de les persones que treballen al Casal de Vellesa. Es pot veure el càrrec o feina que hi fan i el seu sou mensual (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

Nomenament de personal

17/03/1932: Nomenament de Pere Armengou Torra com a arquitecte municipal interí (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

30/04/1936: Comunicació del secretari a l’interventor dels Cabals Municipals sobre el nomenament interí d’Isidre Morros Altés com a escrivent de l’Arxiu, la Biblioteca i el Museu Municipal (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

16/6/1938: Nomenament dels metges Bernat Bosch Ademà i Ignasi Llatjós Prunés i de la interna Antònia Fustagueras per treballar, com a interins, al Dispensari Municipal (Arxiu  Comarcal del Bages).

 

 

Mobilitat del personal durant la Guerra Civil

24/08/1936: Comunicació del secretari a l’interventor dels Cabals Municipals sobre el nomenament de personal amb caràcter interí (Arxiu Comarcal del Bages).

 

27/07/1937: Reincorporació a la seva plaça de guàrdies municipals de Joaquim Rambla Domingo i Jaume Dolcet Dolcet després d’haver estat lluitant al front (Arxiu  Comarcal del Bages).

 

 

5/05/1937: Acord del Consell Municipal pel qual infermeres i altres treballadors i treballadores de l’Hospital s’incorporen al Servei de Sanitat de Guerra (Arxiu Comarcal del Bages).

 

29/06/1938: Acord del Consell Municipal pel qual es trasllada interinament de lloc de treball el conserge Ermengol Cabanes Jorba perquè Ramon Font Cornet és al front (Arxiu Comarcal del Bages).

 

30/09/1938: Notificació de l’administració de l’Escorxador del personal que s’incorpora a files, del que es reincorpora a la feina i del que obté una llicència (Arxiu Comarcal del Bages).

 

9/05/1938: Acord del Consell Municipal de reservar el lloc de treball a diversos treballadors de la Secció d’Obres perquè s’han incorporat al front (Arxiu Comarcal del Bages).

 

21/07/1937: Dictamen del Departament de Governació pel qual escrivents de Secretaria són ascendits a Oficials 3rs. Les vacants es cobreixen amb personal eventual d’acord amb els sindicats (Arxiu Comarcal del Bages).

 

Conseqüències de les confiscacions durant la Guerra Civil

10/09/1936: Ofici de l’alcalde al conseller de Governació de la Generalitat demanant autorització per confiscar els diners en efectiu que el Sanatori de Sant Joan de Déu, Germanetes dels Pobres, Casa d’Infants Orfes, Casa Caritat i Hospital de Sant Andreu tenen a diferents bancs per tal de poder pagar els jornals als treballadors després que aquestes institucions hagin estat confiscades per l’Ajuntament (Arxiu Comarcal del Bages).

 

30/09/1936: Certificat del secretari Lluís Mas Pons dels acords del Ple de l’Ajuntament del 15 de setembre de 1936 en relació al nomenament de nou personal, atesa la confiscació de diferents institucions portada a terme per l’Ajuntament i, també, de la necessitat de donar estabilitat a empleats que abans ocupaven places interinament (Arxiu Comarcal del Bages).