Carta de l’advocat François Herzfelder a Josep Ester

El sotasignat, Senyor José ESTER, Secretari General de la Federació Espanyola de Deportats i Internats Polítics, [domiciliada al] carrer Leningrad, 27, PARÍS [districte] VIII, faig constar el següent:

 

Conec bé la Senyora Carmen BALLESTER, vídua del Senyor Lluís COMPANYS i JOVER, resident actualment al núm. 27 del carrer de la Pompe, París [districte] XVI.

 

Segons recordo, abans de l’1 d’abril de 1958 es va adreçar a la nostra Federació per consultar si podia obtenir indemnitzacions d’Alemanya per la mort del seu marit. D’acord amb les indicacions rebudes de l’advocat de París Sr. HERZFELDER, assessor jurídic nostre, la nostra Federació va donar llavors una resposta negativa a la Sra. COMPANYS.

 

No va ser fins a començament del mes de març de 1969, un cop informats per l’advocat Sr. HERZFELDER de la decisió favorable que havia obtingut per a la Senyora Maria PARONELLA, que vam informar a la Senyora COMPANYS que, a parer del nostre assessor jurídic, ara podia obtenir en principi indemnitzacions per part d’Alemanya per la mort del seu marit. Alhora, li vam aconsellar encomanar a l’advocat Sr. HERZFELDER la defensa dels seus interessos davant Alemanya.

 

D’altra banda, faig constar que no hi ha cap vincle de parentiu entre la Senyora COMPANYS i el seu difunt marit i jo.

 

Sota el meu honor, faig constar l’exactitud de les declaracions que he exposat més amunt.

 

 

PARÍS, 23 de juliol de 1969

 

José ESTER

Buscar a tot memoria.cat