Dades de la biografia de Pompeu Fabra

Dades de la publicació Pompeu Fabra i la llengua catalana. Biografia per a nois i noies

Edició promoguda per la Comissió d’homenatge a l’Àngel Servet

Col·laboració: Bausili Indústria Gràfica, s.a.

Patrocina: Ajuntament de Manresa

Manresa, setembre de 1990

ISBN-84-87202-02-0

D.L. B-24425/90