Observacions sobre la relació de l’alumnat

Tal com escriu Valentí Masachs a la introducció al catàleg d’ex-alumnes “echarás de ver enseguida lamentables omisiones, datos incompletos, errores manifiestos” ja que va ser confeccionat “careciendo de estadística adecuada, a base de las informaciones que la buena voluntat de varios de tus compañeros ha puesto a nuestra disposición. Unos son datos de conocimiento directos, otros son imprecisos, de segunda o tercera mano”.

Durant la transcripció hem pogut constatar errors en la numeració i manca de dades de diversos alumnes. Al mateix temps, s’observa una diferència del nombre d’alumnes per promocions. Per exemple, a les dels últims anys només hi consten cinc alumnes a cadascuna perquè com diu Masachs “unas promociones han mantenido ejemplar cohesión a pesar de la dirección centrífuga en que cada uno de nosotros se ha movido; en ellas los datos son más exactos que en otras en que la comunidad de sentimientos no ha sido tan cultivada; el catálogo es, pues, desigual y heterogéneo por la índole misma de ser un primer intento de agrupación llevado a cabo por la sola buena voluntat.”

En la transcripció hem conservat els noms i els cognoms tal com estan escrits al catàleg (en castellà); únicament hem posat els accents als cognoms seguint les normes ortogràfiques catalanes. Hem escrit també, sempre que constés, el curs d’ingrés a l’Institut i els estudis o la professió que l’alumne/a feia o tenia l’any 1953 – en aquest cas també hem conservat la llengua original – i per acabar hem indicat el nom de la població on residia l’any 1953, aquest però catalanitzat. S’indica, també, l’alumnat difunt aquell any.

La informació que es dona de l’alumnat és desigual. Així com hi ha alumnes amb tota la informació, de d’altres només en tenim el nom i n’hi ha uns quants dels quals tampoc sabem el curs d’ingrés a l’Institut. Apareixen també noms d’alumnes, – en desconeixem els motius -, els quals no estan numerats.

Cal destacar també que, pel que fa a les dones que estaven casades l’any 1953,  després dels dos cognoms seus apareix la preposició “de” seguit del cognom del marit.

Per tant el web no pretén oferir el llistat de tots els alumnes matriculats a l’Institut Lluís de Peguera des dels inicis fins l’any 1953 sinó que és la transcripció del I Catàleg d’ex alumnes tal com es va editar en aquells moments. De fet, no se’n va publicar cap altre.

Buscar a tot memoria.cat