La nova junta (1975)

Després de la desaparició de la revista Bages l’any 1963, l’activitat que havia portat a terme fins aleshores l’Associació d’Exalumnes de l’Institut Lluís de Peguera es va paralitzar.
Després de més de 10 anys sense activitats, en un context polític, social i cultural nou, en el qual es veia a prop el final de la dictadura franquista, un grup de joves, exalumnes de l’institut, va presentar una candidatura única per renovar totalment la junta amb l’objectiu de revitalitzar l’associació.

Per aquest motiu, el 6 d’octubre de 1975 Xavier Sitjes i Molins, aleshores president de l’Asociación de ex-alumnos del Instituto Nacional de Enseñanza Media Luís de Peguera, va adreçar una instància al governador civil de la província de Barcelona demanant autorització per realitzar una assemblea extraordinària el dia 31 d’octubre de 1975, a les 22 hores en primera convocatòria, i a les 22:30 hores en segona, a la sala d’actes de la Caixa d’Estalvis de Manresa, amb l’ordre del dia següent:

1. Motivo de la reanudación de actividades.
2. Renovación de cargos de junta directiva.
3. Proyectos para el futuro.
4. Ruegos y preguntas.

El mateix dia Xavier Sitjes va fer, també, una instància a l’alcalde de Manresa demanant permís per fer l’acte. El 27 d’octubre de 1975 l’Ajuntament de Manresa va comunicar a Xavier Sitjes i Molins que, vist l’informe favorable de la ponència de Governació i l’autorització del Govern Civil, donava el permís per celebrar l’assemblea extraordinària.
La reunió es va celebrar el 31 d’octubre de 1975 i hi van assistir 12 associats entre els quals els membres de la junta directiva sortint: Xavier Sitjes i Molins, president; Josefina Oliveras i Ferrer, vicepresidenta; Carles Llussà Ruiz, tresorer, i els vocals Ignasi Bajona Oliveras i Antoni Miralles Jorba, que actuava de secretari, i un grup de joves que van demanar ser admesos com a socis de l’entitat i, alhora, van facilitar una llista de més de 50 persones que també volien ser admeses.

Els nous socis van presentar una candidatura única per renovar la junta directiva que estava formada per:
President: Jaume Orriols i Padrós
Vicepresidenta: Anna Comas Riu
Secretària: Rosa Masachs Playà
Vicesecretària: Neus García Llorente
Tresorera: Teresa Torra Oliveres
Vicetresorera: Montserrat Perramon Augé
Vocals: Josep Comellas Grau, Jordi Planell Picas, Pere Bacardit Ribera, Miquel Pons Vallès i Antoni Torra Oliveres.
La candidatura va ser aprovada i el nou president, Jaume Orriols i Padrós, va presentar el seu programa per a la nova etapa i que es va resumir en aquests punts:

1. Conocimiento mutuo de todos los asociados.
2. Colaboración de la asociación con el instituto, a fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades, visibles por quienes han pasado por el instituto, pero que no lo son por los que aún están en las aulas.
3. Resaltar la trascendencia de la asociación hacia la ciudad y la comarca. Necesidad de una revista de la asociación.
4. Que la asociación funcionará a base de comisiones constituidas por personas que tengan afinidades de formación, aficiones, etcétera y que, por ejemplo, podrían ser:
a. De tipo profesional: medicina, economía, etcétera.
b. De tipo artístico: música, pintura, o literatura, etcétera.
c. Hay otras comisiones no permanentes, sino constituidas solo para desarrollar una actividad determinada y concreta en el tiempo.

El 29 de novembre de 1975 Jaume Orriols i Padrós, com a nou president de l’associació, va adreçar una instància al governador civil de la província de Barcelona, adjuntant l’acta de la reunió del dia 31 d’octubre de 1975, amb els nous càrrecs de la junta directiva demanant “darle el curso que corresponde para cumplimiento de lo dispuesto en las vigentes disposiciones legales”.
La nova junta va iniciar una campanya per captar nous socis i va començar a programar activitats que van tenir un paper rellevant en els inicis de la transició democràtica a Manresa.

Buscar a tot memoria.cat

L'Associació d'Exalumnes de l'Institut Lluís de Peguera als inicis de la Transició (1975-1978)