Transcripció de la intervenció de Joan Cornet i Prat

(Teatre Conservatori, 31/3/1979)

 

Els socialistes com a ciutadans de Manresa primer hem patit les conseqüències de la manca de democràcia i el deteriorament de la ciutat; després hem lluitat al costat dels ciutadans per aconseguir unes millors condicions de vida i de treball, i ara, sense deixar la nostra tasca de base, anem a aquestes eleccions municipals per aconseguir un ajuntament al servei de tots els ciutadans, obert a la participació popular, transparent en les seves actuacions, eficaç i honest en la seva gestió, impulsor d’una Manresa on es pugui viure. Hi anem amb una candidatura d’homes i dones treballadors, honestos i eficaços, representatius de tots els sectors ciutadans, que coneixem a fons la problemàtica de la ciutat i que formem un equip homogeni de treball.

El nostre programa és un programa concret i possible. És un programa estudiat a fons, és un programa viscut per nosaltres, és un programa que no exposarem aquí perquè el temps no ho permet, però sí que exposarem un paquet de mesures que són possibles a curt terme. En primer lloc, per anar cap a l’Ajuntament nou, el nou estil d’Ajuntament, caldrà la creació d’uns mecanismes, d’unes eines que instrumentin l’articulació dels ciutadans i l’Ajuntament a través dels consells municipals. Així, també caldrà una política d’informació clara i transparent: que tot ciutadà pugui saber en qualsevol moment què està passant a l’Ajuntament i pugui saber quines gestions s’estan fent. Creiem que és important crear un departament d’Informació i un departament, en el mateix sector, d’assessorament.

Un segon paquet de mesures que són possibles a curt terme és la proposta que fem nosaltres de reforma i reorganització de l’administració municipal per aconseguir una major eficàcia i agilitat pels serveis actuals. Potenciar i especialitzar els diferents departaments –especialment els d’Hisenda i Urbanisme– aplicant mesures que fomentin la seva autonomia i descentralització.

Un tercer paquet que presentem nosaltres i ens comprometem amb ell és l’aspecte de la hisenda. Es tracta de sanejar la hisenda municipal, es tracta d’aconseguir que la hisenda no sigui un pes, sinó que sigui una dinàmica que permeti una major prestació de serveis i amb major qualitat. Per tal d’això, pensem que cal crear un servei d’inspecció de rendes i tributs municipals, revisar els valors cadastrals de la contribució territorial urbana, doncs el proper any 1980 es compleixen els cinc anys des de la implantació del nou sistema, que es va fer l’any 1975. Actualitzar els preus de mercat del sòl, especialment a efectes d’aplicació de l’impost de plusvàlua, aplicació de l’impost sobre solars, revisió i verificació de les ordenances fiscals establint un tipus impositiu i unes taxes justes i al màxim de progressistes, establir unes bonificacions legalment possibles per als sectors econòmicament dèbils, jubilats i aturats, sempre procurant que la pressió fiscal sigui adient. Finalment, caldrà un control i planejament de les despeses i inversions establint un sistema de prioritats.

Per als socialistes, les mesures de tipus fiscal tenen que anar acompanyades com a contrapartides d’una millora de la qualitat i quantitat dels serveis municipals als mateixos contribuents. I sempre davant de cada mesura a prendre, consultar i debatre amb els afectats aquestes mesures.

Amb caràcter immediat, prenem el compromís de presentar a la ciutat un seriós informe sobre la situació financera i econòmica de la hisenda municipal.

Un quart paquet que els socialistes ens comprometem a analitzar és en l’aspecte d’urbanisme. L’aprovació inicial del pla general d’ordenament amb un ampli debat que permeti comprendre i conèixer les principals decisions a fer. Una vegada aplicat aquest pla, caldrà tenir una gestió eficaç i enèrgica perquè s’apliqui pam a pam. Pensem la creació d’un departament d’habitatge de cara a estudiar els dèficits i per al control de l’adjudicació de vivendes socials. També, els socialistes creiem que cal una rigorosa disciplina urbanística fent complir tota la nova legislació vigent en matèria urbanística, així com les mesures de planejament municipal.

Els socialistes creiem que aplicant i posant en marxa aquests paquets de mesures, quatre paquets que proposem, estem convençuts que abans d’un any la ciutat de Manresa notarà el canvi en la vida municipal i per això necessitem, després de les eleccions, negociar un govern municipal. Aquest programa de govern caldrà negociar-lo, però nosaltres no volem un ajuntament de consens, nosaltres, socialistes, volem un ajuntament que sigui progressista i farem pactes de govern amb aquelles forces progressistes que ho permetin.

En aquests moments, l’opció està entre el continuisme a l’Ajuntament o els ajuntaments progressistes. Només voldria dir-vos a vosaltres que és important que el vot al PSC és un vot útil pel canvi a l’Ajuntament. Jo us convido a que entreu amb nosaltres a l’Ajuntament.

 

[aplaudiments]

 

 

Buscar a tot memoria.cat