Portal de memòria
i història de Manresa

Com elaborar un informe sobre un fet històric

informe històric (1)

Què és un informe?

Un informe és un document que exposa uns fets i el context en els quals es situen. És, per tant, un text descriptiu que té com a objectiu principal transmetre informació i, si escau, valorar-la i fer-ne les recomanacions pertinents.

Es poden fer informes sobre fets de caràcter econòmic, social, polític, cultural… esdevinguts en qualsevol moment històric.

Com s’ha de redactar?

La redacció ha de ser impersonal i objectiva. Ha de ser clara, ordenada, precisa i concisa. S’ha de seguir un ordre cronològic en l’exposició dels fets.

Els fets es redacten en paràgrafs independents.

Tant es pot utilitzar la primera persona del singular o del plural com la tercera persona del singular. Per exemple: informo, informem, s’informa….

Quines parts ha de tenir?

L’informe ha de tenir els següents apartats:

 • Portada

Hi ha de figurar:

   • Títol.
   • Tema.
   • Soli·licitant de l’informe.
 • Introducció

Breu explicació sobre de què tracta l’informe i quins són els objectius.

Raons o causes per les quals es fa l’informe.

Context en què es situen els fets.

 • Contingut de l’informe

Explicació detallada i objectiva dels fets o de les actuacions realitzades.

 • Conclusions

Valoració dels fets o de les actuacions realitzades i proposta de resolució o recomanacions, si escau.

 • Al final del document ha de constar la població i la data de l’informe. També hi ha de figurar la signatura de l’autor, cal indicar en aquest ordre:
   • Càrrec de l’autor de l’informe.
   • Signatura.
   • Noms i cognoms de l’autor de l’informe.
 • Annexos

Si escau.


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Maig, 2019


Com elaborar un informe sobre un fet històric (pdf)

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat