Portal de memòria
i història de Manresa

Com analitzar una fotografia històrica

renaixença_1

Les fotografies són una font iconogràfica molt útil i interessant a l’hora de fer recerca històrica. En tenim des que es va inventar la fotografia a principis del segle XIX. Ens proporcionen molta informació sobre persones, esdeveniments, espais, edificis, etc. I ens permeten copsar ambients, estats d’ànim.. de manera molt directa.

Com totes les fonts, cal analitzar-les bé per obtenir informació de manera correcta. Aquestes són unes pautes per a la seva anàlisi.

1. Identificació

1.1. Títol de la fotografia

Anotar el que consta en la fitxa de descripció de l’arxiu en el qual es conserva el document.

1.2. Autor

Nom de l’autor de la fotografia. Si es desconeix, s’anota: autor desconegut.

1.3. Data

Lloc i data en la qual es va realitzar la fotografia. Si es desconeix, s’anota: sense data.

1.4. Mides, color, suport i estat de conservació

Indicar les mides originals; el color (blanc i negre, color,…); si té o no suport i l’estat de conservació.

1.5. Font

Indicar l’arxiu, l’adreça d’internet o la referència bibliogràfica d’on s’ha tret la fotografia.

2. Context

2.1. Context històric

Explicar, breument, les principals característiques i/o esdeveniments de l’època o del moment històric en el qual es va fer la fotografia, amb la finalitat de poder entendre més bé el seu significat.

2.2. Context de l’autor

Informar, breument, sobre l’autor i les circumstàncies o moment en què va fer la fotografia, si es coneixen.

3. Anàlisi formal

Anàlisi de tot allò que es veu quan es mira la fotografia. Cal observar-la bé  i fixar-se només en el que es veu, no en el que significa.

3.1. Descripció

Descriure, de manera clara i ordenada, tot el que es veu a la fotografia: entorn, personatges, accions… Fixar-se bé en tots els detalls que ens puguin aportar informació: objectes, utensilis, vestits, actituds, rètols…

3.2. Ritme o moviment

Indicar si és una escena estàtica, si hi ha poc o molt moviment: els personatges estan posant, és espontània, es realitzen activitats… Observar quins elements transmeten la sensació de repòs o de moviment.

3.3. Expressió

Expressar, amb paraules concretes, quins sentiments o sensacions ens transmet. Observar elements com: l’entorn, la llum, els rostres, les mans, la posició dels personatges…

3.4. Llum

Assenyalar la importància que té la llum: si accentua determinades sensacions, si tota la fotografia està igual d’il·luminada, si destaca més uns personatges  que altres…

4. Interpretació

Es refereix a tot allò que ens explica la fotografia.

4.1. Tema

Indicar, breument, el contingut o de què va la fotografia. Precisar si és un tema econòmic, social, polític, religiós, cultural…

4.2. Funció

Indicar quina és la finalitat de la fotografia: deixar constància d’un moment o d’un fet familiar, explicar un esdeveniment social, denunciar una situació, fer propaganda política… Tenir en compte a qui va adreçada la fotografia.

4.3. Significat

Explicar quin missatge vol transmetre la fotografia: de què ens parla, quina intenció hi ha més enllà del que veiem, quina informació ens dona sobre una determinada època o un moment històric….

5. Conclusions

 Relacionar la informació que ens proporciona la fotografia amb el context històric que estem estudiant i veure què ens aporta.


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell

Novembre, 2018


Com analitzar una fotografia històrica (pdf)

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat