Portal de memòria
i història de Manresa

Elaboració d’un treball de recerca de Ciències Socials

Fases d'elaboració d'un projectes de recerca de ciències socials - 6

 

1. Elecció del tema

  • Definir el tema.

Concretar i delimitar el tema de la recerca. Indicar un títol i un subtítol provisionals.

  • Concretar les fonts d’informació.

Esbrinar d’on podrem treure informació sobre el tema que volem estudiar utilitzant fonts diverses.

2. Elaboració de l’esquema previ

  • Formular la hipòtesi de treball.

Plantejar unes preguntes fonamentals que es poden fer sobre el tema del treball i que s’han de confirmar o refutar al final.

  • Definir els objectius.

Concretar els aspectes que es volen aprofundir i que han de ser coherents amb la hipòtesi o les preguntes plantejades.

  • Redactar l’esquema provisional de la recerca.

Enumerar els continguts que es volen treballar i de quina manera es vol fer.

3. Procés de recerca

  • Recollir informació sobre el tema escollit.

Fer recerca de documents primaris i secundaris a biblioteques, hemeroteques, arxius, webs… Obtenir també informació a través d’entrevistes, enquestes, visites, conferències, exposicions…

4. Síntesi i conclusions

  • Interpretar i organitzar la informació obtinguda.
  • Redactar el treball i les conclusions.
  • Validar la hipòtesi o les preguntes inicials.

5. Elaboració definitiva de la memòria

  • Preparar el treball escrit que s’ha de presentar. Ha de tenir els següents apartats:

1. Portada:

– Títol, subtítol, nom de l’autor/a o autors/es, nom del tutor/a, curs, data de lliurament.

2. Índex, amb indicació de les pàgines.

3. Introducció:

– Motivació en la tria del tema.

– Hipòtesi i objectius.

– Metodologia i fonts d’informació.

– Dificultats en l’elaboració del treball.

4. Contingut del treball:

– Síntesi ordenada i coherent de la informació obtinguda.

– Si s’esmenta exactament una frase o idea d’un autor, cal citar amb exactitud la font consultada.

– La redacció, l’ortografia i la presentació han de ser correctes.

5. Conclusions:

– Han de sintetitzar els aspectes més rellevants del treball.

– Han de fer referència als objectius formulats.

– Han de validar o refutar la hipòtesi inicial.

– Es poden fer consideracions més personals sobre el treball.

6. Bibliografia:

– Cal citar tota la documentació utilitzada seguint les normes corresponents.

7. Agraïments, si escau.

8. Annex, si cal.

6. Comunicació de la recerca

Exposar la recerca feta, habitualment a través d’una exposició oral.

Ha de ser una síntesi del treball realitzat.

Ha de ser ordenada, clara i rigorosa.

S’ha de tenir en compte el temps de què es disposa.

S’ha d’acompanyar d’una presentació o d’altres mitjans audiovisuals.


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell


Elaboració d’un treball de recerca de Ciències Socials (pdf)


 

Taula de continguts

CONTINGUTS RELACIONATS
Buscar a tot memoria.cat

Espai educatiu del portal memoria.cat