Orientacions didàctiques

Introducció

Viure un bombardeig és una proposta adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO, atès que el contingut que es treballa té relació fonamentalment amb el currículum de les Ciències Socials d’aquest nivell educatiu. Es pot portar a terme com una ampliació del contingut d’aquesta matèria, però també es pot realitzar en el marc d’un treball per projectes més general.

“Viure un bombardeig” vol contribuir a la tasca de recuperació del passat i de la memòria històrica més recent. Amb aquesta vinculació entre passat i present es pretén que l’alumnat interpreti el present com a producte del passat, i comprengui que el futur és fruit de les accions actuals. També es pretén que l’alumnat desenvolupi la seva capacitat crítica envers el món que l’envolta i que d’aquesta manera pugui entendre més bé el món d’avui.

L’activitat també vol apropar l’alumnat a la recerca històrica i a la interpretació, l’anàlisi, la comparació i la crítica de les fonts de la història. A través del web memòria.cat, l’alumnat té fàcil accés a documents de fonts primàries i secundàries.

Encara que es parteix d’una documentació molt lligada a Manresa, totes les propostes tenen un contingut més ampli i poden ser utilitzades a qualsevol centre de Catalunya. La utilització de documentació sobre Manresa ens serveix d’exemple del que va passar a la majoria de pobles i ciutats de Catalunya. Això no és incompatible amb el fet que el professorat pugui utilitzar o afegir altres fonts o documents històrics relacionats amb altres poblacions més properes a l’alumnat.

Es pot treballar en la seva totalitat o només parcialment. Es pot optar perquè l’alumnat realitzi totes les activitats o perquè només treballi uns apartats determinats -per exemple, la part dels bombardeigs de Catalunya o la part del Guernica-, ja que cada bloc té entitat pròpia.


Objectius

El conjunt d’activitats proposades pretenen proporcionar eines que contribueixin a l’assoliment de les Competències Bàsiques de l’Educació Secundària, especialment de l’àmbit social. També, permeten treballar de manera sistemàtica i rigorosa els procediments relatius als diferents tipus de fonts històriques. A més, volen incentivar el gust per la recerca històrica i proporcionar eines als estudiants en aquest sentit.

A nivell més concret els objectius bàsics són els següents:

– Situar els esdeveniments històrics (bombardeigs de la Guerra Civil) en el seu context històric.

– Identificar els bombardeigs que es van produir a Catalunya durant la Guerra Civil i conèixer com es van organitzar els ajuntaments i la població per reduir el seu impacte.

– Analitzar quins eren els objectius dels bombardeigs i les conseqüències que van tenir.

– Observar i analitzar una obra artística (Guernica de Picasso) i relacionar-la amb el context de l’època i de l’artista.

– Definir i emprar correctament el vocabulari històric i identificar les fonts de la història que s’han utilitzat.

A més, es treballen especialment alguns procediments com la confecció d’una cronologia, l’elaboració d’un mapa, l’anàlisi d’una obra d’art i la realització d’una exposició oral.


Competències bàsiques de l’àmbit social

Competències bàsiques que es treballen en cada apartat.


Metodologia i orientacions didàctiques

Tal i com el títol indica, es pretén que l’alumnat es pugui situar com a protagonista dels esdeveniments i es pugui fer càrrec, en la mesura que és possible, del que pot suposar viure un bombardeig.

El treball es pot realitzar en petits grups, tot i que algunes activitats és millor treballar-les amb tot el grup-classe i algunes altres s’hauran de fer individualment.

Presentació

Es recomana realitzar l’activitat amb tot el grup-classe.

El context

La barra cronològica es pot fer a mà, o es poden utilitzar aplicacions com Dipity o Timeline.

Els bombardeigs

Algunes d’aquestes activitats també es poden realitzar o complementar amb documentació que es pot trobar en altres webs sobre els bombardeigs d’altres poblacions o comarques de Catalunya.

L’impacte dels bombardeigs

Com en l’apartat anterior, l’activitat sobre Catalunya es pot realitzar igualment amb testimonis propers a la pròpia població o comarca.

A l’activitat 3 de “Al món, segle XXI”, es pot fer un mural amb totes les fotos del grup. També poden fer un petit vídeo.

Al final d’aquesta part seria un bon moment per reflexionar amb l’alumnat sobre la relació entre els fets del passat i l’actualitat. És interessant que, quan es pugui, es treballi la relació entre passat, present i futur.

El Guernica de Picasso

Les activitats sobre el Guernica estaria bé fer-les amb tot el grup-classe. El professor haurà de dinamitzar el comentari de l’obra.

Activitat final

Caldrà treballar el procediment de l’exposició oral i donar unes pautes molt clares sobre la mateixa. També cal recordar quina funció té i com ha de ser una presentació.

Avaluació

Es proposa fer una avaluació global de l’activitat valorant si l’alumnat ha assolit o no les competències que es treballen. Les propostes de l’activitat final  van en aquesta direcció. Són activitats d’avaluació que permeten comprovar el diferent grau d’assoliment dels objectius i de les competències, així com la reflexió sobre el treball fet.

L’activitat sobre “el vocabulari utilitzat” i sobre “les fonts de la història” permet avaluar individualment si l’alumnat ha entès el vocabulari  que s’ha utilitzat i si sap identificar correctament les fonts de la història.

També es poden avaluar alguns procediments en concret com són: la confecció d’una cronologia, l’elaboració d’un mapa, l’anàlisi d’una obra d’art o la realització d’una exposició oral.

Altres recursos

– Documental “Entre el soroll i el silenci” (DVD) 55′. Generalitat de Catalunya. Programa per al Memorial Democràtic, 2005.

Guia didàctica del DVD “Entre el soroll i el silenci” (format pdf).

– Web memoria.cat/bombardeigs

– Web memòria, Generalitat de Catalunya.

– Web Museu d’Història de Girona

– Web revista Sàpiens


Autores: Carme Botifoll Benasat i Rosa M. Lóbez Rosell