6. Activitat final

El vocabulari  utilitzat

Durant el treball heu llegit, escrit o escoltat aquestes paraules. A més d’utilitzar-les correctament, heu de conèixer bé el seu significat.

  1. Relacioneu aquestes paraules amb les definicions que els corresponen:
Adoctrinament            Autoritarisme  
Coeducació                  Depuració
Concordat                    Nacionalcatolicisme

El treball de recerca

Amb tota la informació obtinguda, ja podeu acabar el treball, elaborar la memòria i preparar l’exposició oral.

Treball de recerca

  1. Síntesi i conclusions. Interpretar les dades i la informació. Treure conclusions.
4.1. Una vegada  analitzada la informació redacteu el treball, a partir de les síntesis de cadascun dels apartats que heu realitzat prèviament. Busqueu, també,  la informació addicional necessària per completar el treball.
4.2. Elaboreu les conclusions a les quals heu arribat, validant, si escau, les hipòtesis inicials.
  1. Elaboració definitiva de la memòria. Preparar el treball escrit.
5.1. Redacteu la introducció del treball, especificant la metodologia i les fonts d’informació utilitzades.
5.2. Feu la redacció definitiva dels diferents apartats.
5.3. Confeccioneu la portada, l’índex, la bibliografia i, si escau, l’annex.
  1. Comunicació de la recerca. Realitzar l’exposició oral.
6.1. Planifiqueu l’exposició oral del treball tenint en compte la seva durada.
6.2. Confeccioneu el guió i acompanyeu-lo dels mitjans tècnics i audiovisuals necessaris per fer una exposició ordenada, sintètica i amena.