5. Adoctrinant des de l’escola

El sistema educatiu durant el franquisme va patir un greu retrocés respecte l’etapa republicana, de la qual es van liquidar totes les experiències pedagògiques innovadores.

L’objectiu principal de l’escola era l’adoctrinament i la transmissió dels principis de jerarquia, disciplina i obediència. Amb aquesta finalitat es va apostar per eliminar la coeducació i l’ensenyament laic. Es va introduir l’obligatorietat de l’ensenyament de la religió catòlica, de la matèria Formación del Espíritu Nacional i es va prohibir l’ensenyament del català.

Imatge de la Escuela Nacional Pilar Primo de Rivera, al Poble Nou de Manresa. (Font: web memoria.cat/franquisme).

5.1. La religió catòlica

Document   Programa d’actes de la Reposición del Santo Crucifijo a les escoles de Manresa, 1939
Programa d’actes de la Reposición del Santo Crucifijo, 4 de juny de 1939. (Font: web memoria.cat/franquisme).
 1. Quin és el significat de l’acte de “reposición del Santo Crucifijo” en contraposició amb el tractament que es donava a la religió a les escoles de la República?

5.2. La prohibició de la coeducació

Document  Circular de la Inspección de Enseñanza Primaria
Circular de la Inspección de Enseñanza Primaria. (Font: web memoria.cat/franquisme).
 1. Qui és l’autor de la circular?
 2. A qui va dirigida?
 3. Què implica la prohibició de la coeducació, segons la circular?

5.3. L’adoctrinament

Document  Quaderns escolars d’una noia manresana, 1946-1951

Consulteu el web “Els quaderns escolars d’una noia manresana entre 1946 i 1951”. Mostra els quaderns escolars de Maria Vergés Fargas. Són un exemple de tot allò que va estudiar a l’escola Grupo Escolar Generalísimo  Franco de Manresa (actual Escola La Renaixença) dels 10 als 14 anys.

Maria Vergés, autora dels quaderns, en una foto feta a l’escola. (Font: web memoria.cat/els quaderns escolars d’una noia manresana).
 1. Quines matèries estudiava la Maria Vergés?
 2. Quins aspectes formals (marges, títols, lletra, colors, il·lustracions…) dels quaderns destaquen o us criden l’atenció?
 3. Feu una relació dels continguts principals que apareixen en els quaderns i indiqueu quins continguts es poden considerar adoctrinament i per què?

5.4. L’ensenyament de les noies

Document  Fragment d’un llibre de text de batxillerat   

Al batxillerat, es van imposar matèries  només per a les noies, com Hogar, Economia Doméstica i Puericultura, que eren impartides per dones de la Sección Femenina.

Como vemos, en conjunto, el mejor medio para ser feliz es el actuar siempre de acuerdo con la Ley Divina. De este modo la mujer, junto a la felicidad que proporciona una conciencia tranquila, tendrá la seguridad de estar cumpliendo la misión que Dios le ha dado en esta vida, por insignificante que pueda parecer su trabajo.
(Economia doméstica. Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S. Madrid, Editorial Almena, 1969. Pàg. 358).

 

 1. Quina finalitat es pretenia amb aquestes matèries impartides únicament a les noies?

5.5. La depuració dels mestres

Document  Text sobre l’ensenyament durant el franquisme
Grup Escolar Generalísimo Franco, a Manresa. (Fotografia: web memoria.cat/mestres).

Molts mestres del Grup Escolar Renaixença, creat durant la Segona República, van ser denunciats, com molts altres, per les seves idees. En acabar la guerra va passar a anomenar-se Grupo Escolar Generalíssimo Franco.

Llegiu aquest text sobre l’ensenyament durant el franquisme.

Document  Carta del rector de la Universitat de Barcelona, 1939

Llegiu la transcripció de la carta que el rector de la Universitat de Barcelona, que era delegat del Ministerio de Educación Nacional,  envia al director de l’Acadèmia Calmet  en relació a la contractació del professorat.

 1. Què es perseguia amb la depuració dels mestres a principis del franquisme?
 2. Quines conseqüències va tenir?

5.6. Dades estadístiques sobre l’ensenyament

Document ⑦  Taxes d’analfabetisme
(Elaboració pròpia. Font dades: RIQUER, Borja de. La dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2010. Historia de España, 9. Pàg. 837).
Document  Taxes d’escolarització

Taxes d’escolarització (en %)

(Font: RIQUER, Borja de. La dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2010. Historia de España, 9. Pàg. 321-322).
Document   Centres d’ensenyament públics i privats
(Elaboració pròpia. Font dades: RIQUER, Borja de. La dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2010. Historia de España, 9. Pàg. 324).
(Elaboració pròpia. Font dades: RIQUER, Borja de. La dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2010. Historia de España, 9. Pàg. 324).
 1. Quines conclusions es poden treure analitzant les dades anteriors, en relació a les taxes d’analfabetisme i escolarització?
 2. I sobre el nombre de centres públics i privats?

Activitat de síntesi     

 1. Quin era l’objectiu principal de l’escola durant el franquisme i quins mitjans i quines estratègies va utilitzar per aconseguir-lo?
 2. Compareu el model d’escola que transmeten les fotografies d’aquest apartat amb les de la presentació del web.

Treball de recerca    

 1. Procés de recerca. Recollir la informació.
3.1. Classifiqueu tots els documents anteriors segons els tipus de font (primària, secundària, escrita, oral, iconogràfica…) al qual corresponguin.
3.2. Organitzeu i esquematitzeu tota la informació recollida i redacteu una síntesi d’aquest  apartat, a partir de les respostes de les diferents activitats i, especialment, de l’activitat de síntesi.

segueix >>>