3. Els camps de concentració i els batallons de treballadors

3.1. Els camps de concentració

Els camps de concentració franquistes es van crear durant  la Guerra Civil amb la finalitat de classificar els presoners de guerra.

Un cop acabada la guerra, els qui podien demostrar fidelitat al nou règim, mitjançant un aval, podien tornar al seu lloc de residència i els qui no ho podien fer continuaven retinguts al camp a l’espera de nous informes, o bé eren traslladats a un batalló de treballadors o enviats a la presó.

També van anar a parar als camps de concentració, una part de les persones exiliades que havien marxat a França i que havien retornat.

Els camps van complir, també, una funció repressora, perquè la classificació dels presoners anava acompanyada de violència, mal tractes, càstigs i humiliacions. També es pretenia la destrucció i l’anul·lació de la personalitat del presoner i el seu adoctrinament per dur a terme una neteja ideològica.

Els presoners dels camps de concentració van patir unes dures condicions de vida, a causa de les inclemències del temps, l’escassa alimentació, la manca d’aigua, la deficiència del vestuari i l’amuntegament. Condicions que els van portar, molt sovint, a patir malalties i a molts d’ells, a la mort.

Mapa dels camps de concentració a Catalunya i a Espanya

(Font: El franquisme a Catalunya (1939-1977). Vol. 1. La dictadura totalitària. Barcelona: Edicions 62, 2005. Pàg. 149).

3.1.1. El nombre de presoners

Document   Text sobre el nombre de presoners i de camps de concentració
La Seu Vella de Lleida es va convertir en un camp de concentració i classificació de presoners des del 1938 fins al 1940. Va ser un dels més grans de Catalunya. Hi van estar empresonades entre 4.000 i 7.000 persones en condicions molt precàries. (Font: web ccma.cat).

Consulteu aquest text sobre el nombre de presoners i els camps de concentració creats durant la Guerra Civil.

1.    Quina quantitat aproximada de presoners van restar retinguts en camps de concentració en el conjunt de l’Estat?
2.    Quina quantitat de camps de concentració es calcula que van estar en funcionament?

3.1.2. La classificació dels presoners

Document  Text sobre la classificació dels presoners

Per poder classificar els presoners, els tribunals havien de recollir informació sobre els antecedents de tothom qui estava ingressat al camp. A partir d’aquí es generava molta i diversa documentació fins arribar a la classificació del presoner i a la decisió sobre la seva sortida o no del camp de concentració.

Llegiu aquest text que explica com es realitzava la tasca de classificació dels presoners.

 1. En quines categories es classificaven els presoners dels camps de concentració? Expliqueu les característiques de cadascuna d’elles.
Document  Documents relatius a presoners internats en camps de concentració

Consulteu aquests documents a través dels quals podem conèixer tot el procediment que es seguia per classificar els presoners.

 1. Busqueu un exemple de cadascun dels documents que s’esmenten a continuació. Identifiqueu el nom del presoner al qual fa referència i la data del document. Recolliu aquesta informació en la següent taula.
   • Un escrit de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros adreçat a l’alcalde demanant informes d’un presoner.
   • Una carta manuscrita d’un presoner adreçada a l’alcalde demanant informes.
   • Una portada de l’expedient d’un presoner.
   • Un certificat de l’alcalde adreçat a la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros donant un informe negatiu sobre el presoner.
   • Un document on es classifica un presoner dins del grup C.
Document  El cas d’Antonio Alarcón Navarro
Fitxa de la Comissión de Classificación del camp de concentració de Deusto corresponent a Antonio Alarcón Navarro. (Font: web memoria.cat/censpresos).

Consulteu la fitxa de la Comissión de Classificación del camp de concentració de Deusto, corresponent a Antonio Alarcón Navarro.

 1. En quin grup el van classificar? Què significava aquest tipus de classificació?
 2. Quines van ser per a ell les conseqüències d’aquesta classificació? Quin va ser el destí d’Antonio Alarcón després de la seva estada al camp? Consulteu aquest web.

 

Activitat sobre la vostra població o comarca     

 1. Podeu saber quantes persones de la vostra població o comarca van estar retingudes en camps de concentració i en quins camps van estar?
 2. Hi va haver algun camp de concentració a la vostra població o en algun lloc proper?

3.2. Els batallons de treballadors                           

Els presoners dels camps de concentració classificats com a hostils al règim eren enviats als batallons de treballadors. La seva finalitat, a més  d’alleugerir la pressió demogràfica dels camps, era proporcionar mà d’obra barata per la reconstrucció material del país.

L’Estat, l’Església i empreses privades van utilitzar presoners de guerra com a mà d’obra esclava. El treball forçat dels presoners va representar per a les empreses del sector de la construcció una font d’acumulació de capital. Amb els diners que l’Estat obtenia del lloguer de la mà d’obra reclusa es pagava la seva manutenció i el sou dels funcionaris que els vigilaven.

(Elaboració pròpia)

Els presoners cobraven un jornal de 2 pessetes al dia, 1’5 en concepte de manutenció i 50 cèntims que es quedaven ells. El jornal pujava a 4 pessetes si el presoner estava casat i a 1 pesseta més per a cada fill menor de 15 anys.

Les condicions de vida i de treball en els batallons eren dures, els presoners estaven mal alimentats, havien de treballar moltes hores  sense descans, i sovint se’ls sotmetia a càstigs corporals.

(Elaboració pròpia)

 3.2.1. Tipus de batallons de treballadors

Document  Text sobre els diferents tipus de batallons de treballadors
Treballadors d’un batalló disciplinari reconstruint la catedral de Vic. (Font: web elpuntavui.cat).

Llegiu aquest document sobre els batallons de treballadors.

 1. Quin any van començar a funcionar els batallons de treballadors? Fins quan van estar en funcionament?
 2. Esmenteu i expliqueu breument les diferents modalitats de batallons de treballadors que hi havia.

3.2.2. El funcionament dels batallons de treballadors

Document  Documents relatius a presoners internats en batallons de treballadors

L’estada dins d’un batalló de treballadors des que un presoner hi arribava fins que en marxava generava molta i molt diversa documentació.

Consulteu aquests documents relatius a presoners que van estar en batallons de treballadors que ens permeten conèixer el seu funcionament.

 1. Busqueu un exemple de cadascun dels documents que s’esmenten a continuació. Identifiqueu el nom del presoner al qual fa referència i la data del document. Recolliu aquesta informació en la següent taula.
   • Un escrit emès pel batalló on es demanen informes a l’Ajuntament.
   • Un expedient d’un presoner d’un “Batalló de soldats penats”.
   • Un informe de la Falange sobre un presoner.
   • Un llistat dels objectes que posseïa un presoner.
   • Una proposta de llicenciament d’un presoner.
   • Un escrit d’un jutge d’un batalló reclamant a l’alcalde que ordeni la recerca i captura d’un presoner evadit.
   • Una fitxa d’un presoner d’un batalló on consti que prové d’un camp de concentració.

 

Activitat sobre la vostra població o comarca     

 1. Esbrineu si a la vostra població o comarca hi va haver batallons de treballadors.
 2. Sabeu si hi van fer alguna construcció (ponts, carreteres, reconstrucció d’algun edifici…)?

segueix >>>