2. Construint una nova ideologia

(Elaboració pròpia).

2.1. L’autoritarisme  

Document  Fragments del Catecismo Patriótico Español, 1939

Va ser escrit pel dominic Albino González Menéndez-Reigada, bisbe de Còrdova als anys 40. Va ser declarat text escolar pel Ministerio de Educación Nacional l’1 de març de 1939.

¿No hay, pues, en España división de poderes?
En España no hay división de Poderes sino unidad de mando y de dirección y, bajo ella, orden y jerarquía. (…)
¿Y cómo debemos honrar a la Patria?
(…) No permitiendo jamás que se hable mal de ella; en sus representantes, principalmente el Caudillo. (…)
¿Y cuál de estas formas ha adoptado el Estado español?
(…) la forma de Estado Totalitario cristiano.
(…) ¿Cuáles son los enemigos de España?
Los enemigos de España son siete: el liberalismo, las democracias, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y el separatismo. (…)
¿Y han quedado vencidos esos enemigos con la gran Cruzada?
Con la gran Cruzada esos enemigos han quedado vencidos, pero no aniquilados; (…)
(GONZÁLEZ MENÉNDEZ-REIGADA, Albino. Catecismo Patriótico Español, 1939).
 1. A què es refereix el document quan parla de “división de poderes”?
 2. A qui es refereix quan diu el “Caudillo? Què significa?
 3. Què és un estat totalitari? Quins altres estats totalitaris hi havia a Europa a principis dels anys 40?
 4. A què es refereix quan parla de la “Gran Cruzada”?
 5. Valoreu el significat i la repercussió de la frase: “Con la gran Cruzada esos enemigos han quedado vencidos, pero no aniquilados”.

2.2. L’obediència

Document  El niño español: fragment del Primer Libro de Joaquim Pla Cargol, 1952

Joaquim Pla Cargol (Girona,1882-1978) era mestre, editor, llibreter i erudit. Va ser autor de llibres escolars com el Primer Libro, el Segundo Libro o el Tercer Libro, entre altres.

El niño español deberá amar preferentemente:
1. A Dios sobre todas las cosas y a la Virgen María.
2. A la Patria y a su gloriosa bandera roja y gualda.
3. A sus padres.
4. Al ilustre Caudillo, que ha sabido despertar y reanimar las energías de nuestra raza.
5. A los superiores y maestros.
6. A los amigos y, en general, a todos sus semejantes.
(PLA CARGOL, Joaquin. Primer Libro, 1952. Citat a RIQUER, Borja de. La dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2010. Historia de España, 9. Pàg. 854).
Portada del Segundo Libro de Joaquim Pla Cargol. (Font: web memoria.cat/quadernmariaverges).
 1. El document comença amb aquesta frase: “El niño español deberá amar preferentemente…”. Quina creieu que és la veritable intenció de l’autor amb el que diu en els punts 4 i 5 del text? Quin altre verb ho explicaria més bé?
 2. Quin missatge transmet la portada del Segundo Libro de Joaquim Pla Cargol?

2.3. Els valors morals

Document ③  La Ben Plantada de Josep Clarà
La Ben Plantada de Josep Clarà, 1936. (Fotografia: Rosa Lóbez).

La Ben Plantada és obra de l’escultor català Josep Clarà (1878-1958). És una escultura de bronze realitzada el 1936.

Va ser comprada l’any 1958 però no es va instal·lar al Passeig Pere III de Manresa fins l’any 1978.

La decisió de no exposar-la en un espai públic perquè mostrava una noia mig nua, és un exemple de la moralitat que s’imposa durant el franquisme.

Llegiu aquest text sobre la moralitat durant el primer franquisme.

 1. A més del cas de La Ben Plantada, quins altres exemples esmenta el text per il·lustrar la moralitat de l’època?

2.4. El control social

Document  Testimoni del manresà Esteve Bascompte sobre els salconduits  

Un salconduit és un document expedit per l’autoritat corresponent que autoritza una persona a moure’s per un territori determinat o a passar una frontera o un límit territorial. Té la finalitat de controlar el moviment i l’activitat de la població. En acabar la guerra, seran necessaris durant força anys.

Esteve Bascompte i Vilanova durant l’entrevista. (Font: web memoria.cat/franquisme).

Escolteu el testimoni del manresà Esteve Bascompte sobre els salconduits que es necessitaven a la postguerra.

 1. Per què es necessitava el salconduit?
 2. Qui els facilitava?
 3. Era fàcil aconseguir-los?
 4. Quins requisits calien per obtenir-lo?
 5. Quina era la finalitat dels salconduits?
Document  Resposta a una sol·licitud per exercir la professió de “mozo de cuerda”, 1943

Llegiu aquests dos documents. El primer correspon a l’informe policial sobre els antecedents de Pedro García Miralles, que ha sol·licitat permís per exercir professionalment de “mozo de cuerda”. El segon és la resposta de l’Ajuntament a la seva sol·licitud tenint en compte l’informe policial.

 1. Què sol·licita Pedro García Miralles?
 2. Quina és la resposta a la seva sol·licitud?
 3. En quins arguments es basa la resposta?

Activitat de síntesi     

 1. Per a cada un dels aspectes en què es va basar la ideologia que va imposar l’Estat franquista (vegeu l’esquema inicial d’aquest apartat), concreteu quins dels documents anteriors l’exemplifiquen, tenint en compte el seu contingut. Un mateix document es pot incloure en més d’un aspecte.

Treball de recerca     

3. Procés de recerca. Recollir la informació.
3.1. Classifiqueu tots els documents anteriors segons els tipus de font (primària, secundària, escrita, oral, iconogràfica…) al qual corresponguin.
3.2. Organitzeu i esquematitzeu tota la informació recollida i redacteu una síntesi d’aquest  apartat, a partir de les respostes de les diferents activitats i, especialment, de l’activitat de síntesi.

segueix >>>