Web de

Joaquim Amat-Piniella

Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974)

"foren els ulls terriblement cansats de l'Amat-Piniella allò que més coses
em van saber dir del que havia significat l'infern nazi". (Montserrat Roig)

Acord del ple municipal

Extracte del Ple de la Corporació Municipal, celebrat al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el 17 de febrer del 2003:

 

3.1.2 INCORPORACIÓ DEL QUADRE AMB EL RETRAT DEL SENYOR JOAQUIM AMAT-PINIELLA A LA GALERIA DE MANRESANS IL·LUSTRES.

El secretari dóna compte del dictamen de l’alcalde, de l'11 de febrer del 2003, que, transcrit, diu el següent:

“Que aquest Ajuntament creu convenient que el Sr. Joaquim Amat-Piniella figuri a la “Galeria de Manresans Il·lustres”, en reconeixement a la seva trajectòria cívica i artística.

Que el Sr. Joaquim Amat-Piniella, intel·lectual i activista polític durant la República, col·laborador de diferents diaris i revistes manresanes, s’exilià el 1939 i va ser empresonat i traslladat al camp de concentració nazi de Mauthausen per les seves creences ideològiques.

Que va ser allà enmig de tant drama i exili on es va inspirar per escriure una de les més importants novel·les catalana i europea de postguerra: K.L. Reich, entre d’altres que en seguiren.

Que el dia 5 de desembre de 2002, aquesta Alcaldia-Presidència va dictar un decret, del qual se’n va donar compte al Ple de la Corporació celebrar el dia 16 de desembre de 2002, incoant expedient administratiu per tal d’establir si en la persona del Sr. Joaquim Amat-Piniella, hi concorren els mèrits que el facin creditor de figurar a la “Galeria de Manresans Il·lustres”, nomenant instructor de l’expedient al Tinent d’Alcalde Delegat de Cultura, Sr. Ramon Fontdevila i Subirana, i secretari del mateix al Sr. Josep Serrano i Blanquer, Director dels Serveis a la Persona.

A l'informe emès per l'instructor de l'expedient es deixa constància dels mèrits que concorren en la persona del Sr. Joaquim Amat-Piniella i en què proposa la seva incorporació a la "Galeria de Manresans Il·lustres".

Per tot això, l'Alcalde-President proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció del següent:

 

ACORD

 

Incorporar a la Galeria de Manresans Il·lustres el quadre amb el retrat del Sr. Joaquim Amat-Piniella, en reconeixement a la seva trajectòria personal i professional que el fan creditor d'aquesta distinció".

El senyor Fontdevila i Subirana diu que suposa que tots coincidiran, sobretot d’ençà de la reestructuració del Saló de Sessions, que la Galeria de Manresans Il·lustres no pot créixer de manera ràpida ni desmesurada, però que, tenint en compte que al començament de l’actual mandat i per acord dels grups polítics que van signar el Pla d’Actuació Municipal i posteriorment, també per un acord unànime de la Comissió informativa dels Serveis a la Persona, s’ha cregut positiu incorporar a aquesta Galeria la figura del senyor Joaquim Amat i Piniella.

Manifesta que no s’estendrà en el periple vital d’aquest personatge ni en els mèrits específics que el fan mereixedor d’aquest honor, ja que amb aquest acord polític que s’adopta avui al Ple no es fa només un reconeixement al senyor Amat i Piniella, sinó també a aquells que, com ell, van tenir una vida complexa i atzarosa, especialment, al final de la guerra i, en alguns casos, com és ara el del senyor Joaquim Amat i Piniella, fins i tot amb una condemna a l’ostracisme, que no li va permetre el retorn a la nostra ciutat, cosa que pot costar molt d’entendre l’any 2003, però que, en realitat i abans de la seva mort a Barcelona va ser així.

Diu que aquesta tragèdia íntima i personal, però que és pròpia d’altres companys del senyor Amat i Piniella, que s’havien compromès amb un projecte polític i de país, en el seu cas té el mèrit, fins i tot, que el va denunciar i s’hi afegeix en una denúncia encara molt més gran quan la reescriu en aquesta literatura dels camps d’extermini, que circula per Europa, quan hi afegeix una obra tan important com el K.L. Reich.

Creu que amb tot això hi ha prou motius perquè el senyor Amat i Piniella sigui representatiu d’aquest col·lectiu de persones i, en definitiva, aquesta decisió d’incorporar-lo a la Galeria de Manresans Il·lustres s’afegeix a una feina que ha anat fent l'Ajuntament de Manresa en els darrers anys, no només amb l’atorgament d’un carrer, sinó també col·laborant decididament en la reedició de les seves obres, així com d’uns estudis més acadèmics i fins i tot a la traducció. Comenta en aquest sentit, que l’obra K.L. Reich s’ha traduït també a la llengua castellana, per donar-li, si és possible, una major difusió.

Diu que, en definitiva, els seus poemaris, el seu K.L.Reich i altres obres en les que espera que la ciutat col·labori en reeditar, haurien de fer que realment la trajectòria, la figura, el tarannà i l’exemple del senyor Joaquim Amat i Piniella s’afegissin d’una manera permanent en l’espai públic i més important de la ciutat que constitueix el Saló de Sessions.

Considerant el desig de l'equip de govern que els acords relatius a honors i distincions s’aprovin per unanimitat, demana el vot afirmatiu al dictamen.

Sotmès el dictamen a votació, s’aprova per unanimitat dels 23 membres presents, pel que esdevé en acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït.